ஸ்லோகம்

ஸ்ரீ பைரவர் காயத்ரி மந்திரங்கள்

Jan 29 2021 03:54:00 PM

 

bhairva 

 

"ஒம் ஷ்வானத் வஜாய வித்மஹே 
சூல ஹஸ்தாய தீமஹி 
தன்னோ பைரவ ப்ரசோதயாத்." 

 
"ஓம் சூல ஹஸ்தாய வித்மஹே 
ஸ்வாந வாஹாய தீமஹி 
தந்நோ பைரவ ப்ரசோதயாத்.” 
 
"ஓம் திகம்பராய வித்மஹே 
தீர்கதிஷணாய தீமஹி 
தந்நோ பைரவ ப்ரசோதயாத்."