ஸ்லோகம்

சிவபெருமானின் அருளைப் பெற இந்த 108 ஸ்லோகங்களை தினமும் உச்சரித்தால் நல்லது

Jan 29 2021 11:15:00 AM

வபெருமான் 108 போற்றி 
 
ஓம் சிவாய போற்றி 
ஓம் மஹேஸ்வராய போற்றி 
ஓம் சம்பவே போற்றி 
ஓம் பினாகினே போற்றி 
ஓம் சசிசேகராய போற்றி 
ஓம் வாம தேவாய போற்றி 
 
ஓம் விரூபக்ஷாய போற்றி 
ஓம் கபர்தினே போற்றி 
ஓம் நீலலோஹிதாய போற்றி 
ஓம் சங்கராய போற்றி 

shiva 

 
ஓம் சூலபாணயே போற்றி 
ஓம் கட்வாங்கினே போற்றி 
 
ஓம் விஷ்ணுவல்லபாய போற்றி 
ஓம் சிபி விஷ்டாய போற்றி 
ஓம் அம்பிகா நாதாய போற்றி 
ஓம் ஸ்ரீ கண்டாய போற்றி 
ஓம் பக்த வத்ஸலாய போற்றி 
ஓம் பவாய போற்றி 
 
ஓம் சர்வாய போற்றி 
ஓம் திரிலோகேசாய போற்றி 
ஓம் சிதிகண்டாய போற்றி 
ஓம் சிவாப்ரியாய போற்றி 
ஓம் உக்ராய போற்றி 
ஓம் கபாலினே போற்றி 
 
ஓம் காமாரயே போற்றி 
ஓம் அந்தகாஸுர ஸூதநாய போற்றி 
ஓம் கங்காதராய போற்றி 

 
ஓம் லலாடாக்ஷாய போற்றி 
ஓம் காலகாளாய போற்றி 
ஓம் க்ருபாநிதயே போற்றி 
 
ஓம் பீமாய போற்றி 
ஓம் பரசுஹஸ்தாய போற்றி 
ஓம் ம்ருகபாணயே போற்றி 
ஓம் ஜடாதராய போற்றி 
ஓம் கைலாஸவாஸிநே போற்றி 
ஓம் கவசிநே போற்றி 
 
ஓம் கடோராய போற்றி 
ஓம் திரிபுராந்தகாய போற்றி 
ஓம் வ்ருஷாங்காய போற்றி 
ஓம் வ்ருஷபாரூடாய போற்றி 
ஓம் பஸ்மோத்தூளித விக்ரஹாய போற்றி 
ஓம் ஸாமப்ரியாய போற்றி 
 
ஓம் ஸ்வரமயாய போற்றி 
ஓம் த்ரயீமூர்த்தயே போற்றி 
ஓம் அநீச்வராய போற்றி 
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய போற்றி 
ஓம் பshivaரமாத்மநே போற்றி 

 
ஓம் ஸோமஸூர்யாக்நி லோசனாய போற்றி 
ஓம் ஹவிஷே போற்றி 
ஓம் யக்ஞ மயாய போற்றி 
ஓம் ஸோமாய போற்றி 
ஓம் பஞ்வக்த்ராய போற்றி 
ஓம் ஸதாசிவாய போற்றி 
ஓம் விச்வேச்வராய போற்றி 
 
ஓம் வீரபத்ராய போற்றி 
ஓம் கணநாதாய போற்றி 
ஓம் ப்ரஜாபதயே போற்றி 
ஓம் ஹிரண்ய ரேதஸே போற்றி 
ஓம் துர்தர்ஷாய போற்றி 
ஓம் கிரீசாய போற்றி 
 
ஓம் கிரிசாய போற்றி 
ஓம் அநகாய போற்றி 
ஓம் புஜங்கபூஷணாய போற்றி 
ஓம் பர்க்காய போற்றி 
ஓம் கிரிதன்வநே போற்றி 

 
shiva 
ஓம் கிரிப்ரியாய போற்றி 
ஓம் க்ருத்தி வாஸஸே போற்றி 
ஓம் புராராதயே போற்றி 
ஓம் மகவதே போற்றி 
ஓம் ப்ரமதாதிபாய போற்றி 
ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய போற்றி 
 
ஓம் ஸூக்ஷ்மதனவே போற்றி 
ஓம் ஜகத்வ் யாபினே போற்றி 
ஓம் ஜகத் குரவே போற்றி 
ஓம் வ்யோமகேசாய போற்றி 
ஓம் மஹா ஸேன ஜனகயா போற்றி 
ஓம் சாருவிக்ரமாய போற்றி 
 
ஓம் ருத்ராய போற்றி 
ஓம் பூதபூதயே போற்றி 
ஓம் ஸ்தாணவே போற்றி 
ஓம் அஹிர் புதன்யாய போற்றி 
ஓம் திகம்பராய போற்றி 
ஓம் அஷ்டமூர்த்தயே போற்றி 
 
ஓம் அநேகாத்மநே போற்றி 
ஓம் ஸாத்விகாய போற்றி 
ஓம் சுத்த விக்ரஹாய போற்றி 

 
ஓம் சாச்வதாய போற்றி 
ஓம் கண்டபரசவே போற்றி 
 
ஓம் அஜாய போற்றி 
ஓம் பாசவிமோசகாய போற்றி 
ஓம் ம்ருடாய போற்றி 
ஓம் பசுபதயே போற்றி 
ஓம் தேவாய போற்றி 
ஓம் மஹாதேவாய போற்றி 
 
ஓம் அவ்யயாயே போற்றி 
ஓம் ஹரயே போற்றி 
ஓம் பூஷதந்தபிதே போற்றி 
ஓம் அவ்யக்ராய போற்றி 
ஓம் பகதேத்ரபிதே போற்றி 
ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய போற்றி 
 
ஓம் ஹராய போற்றி 
ஓம் அவ்யக்தாய போற்றி 
ஓம் ஹஸஸ்ராக்ஷாய போற்றி 
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே போற்றி 
ஓம் அபவர்க்கப்ரதாய போற்றி 
ஓம் அனந்தாய போற்றி 

 
ஓம் தாரகாய போற்றி 
ஓம் பரமேஸ்வராய போற்றி