ஸ்லோகம்

துன்பம் தீர்க்கும் துர்கை காயத்ரி மந்திரங்கள்

Jan 29 2021 03:43:00 PM

ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஹ் தத்ஸ விதுர் 

வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி 
தியோ யோனஹ் ப்ரசோதயாத் 

 
durgai 

ஓம் காத்யாயனாய வித்மஹே 
கன்யகுமரி தீமஹி 
தன்னோ துர்கிஹ் ப்ரசோதயாத் 
ஓம் சிம்மத் வஜாய வித்மஹே 
சூல ஹஸ்தாய தீமஹி 
தன்னோ மாரி ப்ரசோதயாத் 
அன்னபூரணி தேவி 
ஓம் பக்வத்யைஹ் வித்மஹே 
மஹேஸ்வர்யைஹ் தீமஹி 
தன்னோ அன்னபூர்ண ப்ரசோதயாத்